Huisregels

Reglement Kinderen

 • De kinderen behoren zich fatsoenlijk te gedragen naar de normale normen en waarden.
 • Alle kinderen moeten de kans krijgen op een leuke week. Pesterijen en agressief gedrag worden niet getolereerd.
 • Afwijkend gedrag (pesterijen, vandalisme, agressie) wordt in eerste instantie aangepakt door de groepsleiding zelf. Bij aanhoudende klachten worden de ouders door de hoofdleiding aangesproken.
 • Heeft u klachten over leiding of andere kinderen, dan kunt u hiermee terecht bij de hoofdleiding.
 • Het is verboden om drank, tabakswaar en/of drugs mee te nemen tijdens de week. Uiteraard zijn ook (zak)messen en wapens verboden.
 • Om een goed verloop van het programma te kunnen waarborgen is het belangrijk dat de kinderen op tijd bij de Hang-Out zijn.
 • Om dezelfde reden is het van belang dat kinderen op tijd worden opgehaald.
 • Tijdens het programma wordt niemand op het terrein toegelaten (ook geen ouders). Wilt u uw kind om een dringende reden toch spreken, kom dan eerst even langs de hoofdleiding.
 • Het meenemen van gepaste kleding, zonnebrandcr√®me, maar ook eten en voldoende drinken wordt door ons gestimuleerd. Dit blijft echter nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • Het is niet de bedoeling dat kinderen meer dan 10,00 euro per dag meenemen naar Kivabola.
 • Kivabola houdt zich het recht voor om in ernstige gevallen kinderen verdere deelname aan de week te ontzeggen.
 

Reglement Leiding

 • De leiding is verantwoordelijk voor de veiligheid en het plezier van de kinderen.
 • Wanneer er bijzonderheden zijn waar wij rekening mee moeten houden, meld dit dan bij de aanmelding.
 • Van leiding wordt verwacht dat ze zo mogelijk meedoen met een spel. Kan dat niet, stimuleer, activeer en moedig de kinderen aan.
 • De leiding behoort minimaal een half uur voordat de kinderen komen aanwezig te zijn bij De Hang Out, tenzij anders vermeld.
 • De leiding krijgt tijdens de week taken toebedeeld. Accepteer je een taak, houd je hier dan ook strikt aan (zie o.a. corveelijst).
 • De kinderen zijn nooit alleen. Moet je de kinderen toch alleen laten, vraag dan een andere leiding om toezicht te houden op jouw groep.
 • Kinderen die niet alleen naar het toilet kunnen, worden door twee man leiding vergezeld.
 • Niemand gaat naar huis voordat we gezamenlijk hebben afgesloten of gezamenlijk naar de evaluaties gaan.
 • Moet je eerder weg, meld dit dan bijtijds bij de supervisor.
 • Is er een ernstig probleem met een kind of met meerdere kinderen, meld dit dan bij de hoofdleiding.
 • Kom na een ongeval, blessure of twijfel ALTIJD langs de hoofdleiding. Zij zijn op de hoogte van wat er moet gebeuren en wie te bellen (EHBO e.d.).
 • Beslissingen die door de hoofdleiding zijn gemaakt, moeten geaccepteerd worden en worden in principe niet in het bijzijn van de kinderen of ouders besproken. Aan het einde van de dag kunnen tijdens de evaluatie beslissingen besproken worden.
 • Is er onenigheid binnen de groep of tussen de hoofdleiding en leiding, dan heeft de hoofdleiding hierin altijd het laatste woord.
 • Het is verboden om drank, tabakswaar en/of drugs mee te nemen tijdens de week. Uiteraard zijn ook (zak)messen en wapens verboden.
 • Er wordt niet gerookt of gevaped tijdens het dagprogramma. 
 • Er wordt geen alcohol en of drugs genuttigd voor of tijdens Kivabola.
­