Algemene voorwaarden Kivabola

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 21 februari 2018.
Voordat u zich of uw kind kunt aanmelden bij Stichting Kivabola(verder vernoemd als Kivabola), dient u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze aanmeldingsvoorwaarden. Tevens geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met: de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring van Kivabola en het Beleidsplan van Stichting Kindervakantiewerk Weert. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, de Privacyverklaring en/of het Beleidsplan, is het niet mogelijk om u of uw kind aan te melden voor Kivabola.

De aanmeldingsvoorwaarden zijn verdeeld in twee categorieën, namelijk:

  • Aanmeldingen kinderen
  • Aanmeldingen (hulp)leiding

 

Aanmeldingen kinderen

U geeft aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met het huisreglement van Kivabola. Indien het reglement gedurende de Kivabola-week niet gevolgd wordt, kan de hoofdleiding besluiten passende maatregelen te treffen.

Het kind is definitief aangemeld wanneer de volledige aanmeldingsprocedure is doorlopen.
De aanmeldingsprocedure:

  • Het kind dient via het aanmeldingsformulier op de website te worden aangemeld
  • Vervolgens dient het aanmeldbedrag per deelnemend kind te worden betaald
  • Per e-mail ontvangt u een betaalbevestiging die tevens geldt als aanmeldbevestiging

 

Inschrijving is definitief. Mocht uw kind om welke reden dan ook niet meer kunnen deelnemen aan Kivabola, zal het inschrijfgeld niet worden geretourneerd.

Indien de aanmeldingsprocedure niet volledig wordt gevolgd, kan het kind niet deelnemen aan Kivabola. In individuele gevallen kan de hoofdleiding besluiten af te wijken van bovenstaande aanmeldingsprocedure.

De aanmeldingsprocedure dient door een ouder/verzorger te worden doorlopen. De ouder/verzorger verklaart het aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Gedurende de Kivabola-week worden er door Kivabola foto’s en filmbeelden gemaakt. Kivabola publiceert deze foto’s en filmbeelden op haar website en/of social media, in drukwerk en/of promotiematerialen. Indien Kivabola geen schriftelijk verzoek heeft ontvangen om geen foto’s en/of filmbeelden van een kind te publiceren, geeft de ouder/verzorger toestemming aan Kivabola om foto’s en/of filmbeelden te publiceren op haar website, in drukwerk en/of promotiematerialen. Kivabola stelt zich verder terughoudend op bij het publiceren van foto’s en/of filmbeelden van individuele kinderen.

 

Aanmeldingen (hulp)leiding

U geeft aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met het huisreglement van Kivabola. Indien het reglement gedurende de Kivabola-week niet gevolgd wordt, kan de hoofdleiding besluiten passende maatregelen te treffen.

De (hulp)leiding is definitief aangemeld wanneer de volledige aanmeldingsprocedure is doorlopen.

De aanmeldingsprocedure:

  • De (hulp)leiding dient via het aanmeldingsformulier op de website te worden aangemeld
  • Per e-mail ontvangt u een aanmeldingsbevestiging

Indien de aanmeldingsprocedure niet volledig wordt gevolgd, kan de (hulp)leiding niet deelnemen aan Kivabola. In individuele gevallen kan de hoofdleiding besluiten af te wijken van bovenstaande aanmeldingsprocedure. Vrijwilligers, waarvan de kinderen deelnemen aan Kivabola, zijn uitgesloten van deelname als (hulp)leiding. Kivabola behoudt zich het recht voor te allen tijde aanmeldingen te kunnen weigeren/annuleren.

Leiding dient beschikbaar te zijn van zondagavond voorafgaand aan de week tot en met de vrijdagavond van de week. Daarnaast dient leiding voor de week, 16 jaar of ouder te zijn. Hulpleiding dient voor de week, 15 jaar te zijn. Om de leeftijd van (hulp)leiding te kunnen controleren, dient de geboortedatum van de (hulp)leiding op het aanmeldingsformulier te worden ingevuld. De (hulp)leiding verklaart het aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Gedurende de Kivabola-week worden er door Kivabola foto’s en filmbeelden gemaakt. Kivabola publiceert deze foto’s en filmbeelden op haar website of social media, in drukwerk en/of promotiematerialen. Indien Kivabola geen schriftelijk verzoek heeft ontvangen om geen foto’s en/of filmbeelden van een vrijwilliger te publiceren, geeft de vrijwilliger (hulpleiding/leiding) en eventuele wettelijke vertegenwoordiger, toestemming aan Kivabola om foto’s en/of filmbeelden te publiceren op haar website, in drukwerk en/of promotiematerialen.

 

Algemene bepalingen

Kivabola behoudt zich het recht voor de aanmeldingsvoorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen. Bij ingrijpende wijzigingen zal Kivabola u via de website op de hoogte brengen van de gewijzigde aanmeldingsvoorwaarden. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden confirmeert u zich direct aan het huis regelement van Kivabola, dat terug te vinden is op de website en in het jaarlijks verstrekte programmaboekje.

 

Aansprakelijkheid en schade

Kivabola sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de activiteiten welke plaatsvinden gedurende de Kivabola-week nadrukkelijk uit. Kivabola stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of tijdens het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein gedurende de Kivabola-week.


Kivabola besteedt de uiterste, constante zorg aan de inhoud van de website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. Kivabola kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

 

Verzekering

Indien uw kind schade berokkend aan derden (dus niet aan kinderen of eigendommen van Kivabola) wordt de leiding of hoofdleiding hiervoor niet aansprakelijk gesteld. Hiervoor geldt de algemene regel dat de eerst afgesloten verzekering geldt boven alle andere verzekeringen. Wij gaan er vanuit dat u zelf een ongevallen- en ziektekostenverzekering voor uw kind heeft afgesloten. De leiding kan en wil niet aansprakelijk gesteld worden voor niet verzekerde deelnemende kinderen! Wij verzoeken u dan ook om het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op deze wijze kunnen wij bij eventuele ongevallen snel handelen.

 

Misbruik

Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt Kivabola zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder: kinderen de toegang tot deelname of een gedeelte daarvan te ontzeggen, over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen of het doen van aangifte.

 

Algemene bepalingen

Kivabola behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseert u dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter te Roermond.

 

Privacyverklaring Kivabola

Deze verklaring is van kracht met ingang van 21 februari 2018.

Uw privacy is belangrijk voor Stichting Kivabola (verder vernoemd als Kivabola); uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Kivabola respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de website en de overige diensten van Kivabola, inclusief het soort informatie dat we verzamelen en bijhouden, de manier waarop die informatie wordt gebruikt, en aan wie die informatie beschikbaar wordt gesteld.
Deze verklaring geldt zowel voor de website als de overige aangeboden diensten van Kivabola. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren. Als u zich aanmeldt als vrijwilliger, als u zich aanmeldt voor de Kivabola-week of persoonlijke voorkeuren, verzekeringsgegevens, enzovoort. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek dan zullen wij die wens respecteren.

 

Gebruik van persoonlijke gegevens

In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier Kivabola uw persoonlijke gegevens kan gebruiken.

Aanmeldingsgegevens

Wanneer u zich via de website aanmeldt: voor de kivabola-week, als vrijwilliger of als hulpleiding vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de organisatie van de kivabola-week uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij kunnen die informatie overal binnen onze organisatie gebruiken om uw aanmelding of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden. Aanmeldingsgegevens worden hooguit één jaar bewaard, hierna worden deze verwijderd.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we de die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Bescherming van rechten en eigendommen van Kivabola

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Kivabola in het geding zijn, kunnen wij uw informatie gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonlijke gegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze website en/of diensten.

Uitwisselen van persoonlijke gegevens

Kivabola behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt deze niet zonder uw toestemming beschikbaar aan derden. Wees u ervan bewust dat persoonlijke gegevens onder bepaald omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Kivabola in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonlijke gegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Kivabola implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een beveiligde verbinding wanneer u gegevens aan ons verstrekt via onze website.

Advertenties op internet

Kivabola plaatst geen advertenties van derden op haar websites, maar vermeld wel sponsoren en/of logo’s van sponsoren. De website van Kivabola kan links bevatten naar websites van sponsoren. Hiertoe kunnen we samenwerken met website-exploitanten. Kivabola verstrekt website-exploitanten geen informatie over uw gebruik van de website van Kivabola. Kivabola is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Kivabola, kunt u een e-mail sturen naar Kivabola middels het contactformulier op de Kivabola website. U kunt ook contact met ons opnemen via:

Stichting Kivabola
Vosseweg 15
6002 TC Weert

­